پست الکترونیک  

   
   سخن هفته  
جهان بزرگ است وآدمیزاد کوچک.اما آدمیزاد میتواند آنقدر بزرگ شود که جهانی در برابرش کوچک شود.
   
   عکس روز